×’ם אנחנו יוצאים לחופשה מרוכזת

בין ה-15 בספטמבר לראשון בנובמבר עובדי כתיבה ביו-מדיקל יהיו בחופשה. עמכם הסליחה.

לא נקבל הזמנות חדשות החל מה-15 באוגוסט ועד תום החופשה.
Before turning on the vacation banner, replace line 11 with line 14

מחזור חיי מחקר ביו-רפואי       

תצפיות קליניות ספרות מדעית חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את שלב התצפיות הקליניות עם שאלת המחקר חץ המחבר את שלב הספרות המדעית עם שאלת המחקר שאלת המחקר חץ המחבר את שאלת המחקר עם תכנון המחקר הביו-רפואי תכנון מחקר ביו-רפואי חץ המחבר את שאלת המחקר עם תכנון המחקר (בסיסי, מפורט) חץ המחבר את תכנון המחקר עם תכנון (בסיסי, מפורט) תכנון (בסיסי, מפורט) חץ המחבר את תכנון (בסיסי, מפורט) עם כתיבת הצעת המחקר כתיבת הצעת מחקר חץ המחבר את תכנון (בסיסי, מפורט) עם כתיבת בקשה למימון (גראנט) כתיבת בקשה למימון (גראנט) חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את פרוטוקול המחקר עם תכנון (בסיסי,מפורט) חץ המחבר את שלב כתיבת הצעת המחקר עם שלב אישור הצעת המחקר חץ המחבר את שלב כתיבת בקשה למימון (גראנט) עם שלב השגת המימון אישור הצעת מחקר השגת מימון חץ המחבר את תכנון (בסיסי,מפורט) עם פרוטקול המחקר חץ המחבר את אישור הצעת המחקר לפרוטוקול המחקר חץ המחבר את השגת מימון לפרוטוקול המחקר פרוטוקול מחקר חץ המחבר את שלב הדיווח בחזרה לספרות המדעית חץ המחבר את פרוטקול מחקר עם אישור ועדת הלסינקי אישור ועדת הלסינקי חץ המחבר את אישור ועדת הלסינקי עם רישום במאגרי מידע רישום במאגרי מידע חץ המחבר את רישום במאגרי מידע עם גיוס והרצה גיוס והרצה חץ המחבר את גיוס והרצה עם ניתוח תוצאות ניתוח תוצאות חץ המחבר את ניתוח תוצאות עם דיווח דיווח

כתיבה ביומדיקל בכנס ביומד 2010

כתיבה ביומדיקל הייתה אחת הספונסרים בכנס ביומד האחרון

äîåîçéí áëúéáä áéå-øôåàéú

ëúéáä áéåîãé÷ì îúîçä áëúéáä áéå-øôåàéú åîòñé÷ä ùåøä ùì çå÷øéí îðåñéí, äîåîçéí áëúéáä îãòéú åáòøéëä îãòéú, åëåìí áòìé úåàø PhD. äí éñééòå ìê áùìáéí ÷øéèééí ùì îçæåø çéé äîç÷ø äáéå-øôåàé, áäúàí ìöøëéëê åìðñéåðê. úçåîé ääúîçåú ùìðå îâååðéí, åäí ëåììéí áéï äùàø àú îãòé äøôåàä, áéåìåâéä, áéåìåâéä úéàåøèéú, áéå-èëðåìåâéä, ðåéøåáéåìåâéä, àéîðåìåâéä, ÷øãéåìåâéä, øôåàä ôðéîéú åáéå-ëéîéä.

ëúéáä áéåîãé÷ì úåîëú áîç÷øéí áéå-øôåàééí åáãéååç òì îîöàéäí áàîöòåú ëúéáä îãòéú åòøéëä îãòéú. ìîç÷ø áéå-øôåàé ôðéí øáéí, áéðéäí îç÷ø ÷ìéðé, àôéãîéåìåâé åîç÷ø îòáãúé áòì àåôé ùì "îãò áñéñé", äëì áäúàí ìùàìú äîç÷ø ùòìéä éù ìòðåú.

ìöåøê îðéòä åäôçúä ùì äèéåú áîç÷ø, îç÷øéí áéå-øôåàééí îàåôééðéí áä÷ôãä îçîéøä òì ðäìé úëðåï, áéöåò åãéååç. æàú áäúàí ìãøéùåú äîçîéøåú ùì éòéìåú åáèéçåú åùì àúé÷ä îç÷øéú äî÷åáìåú áúçåí. ëéååï ùëê, ëúéáä áéå-øôåàéú ãåøùú úëðåï, îéåîðåú áëúéáä îãòéú, äéëøåú òí ðäìéí åðåøîåú î÷åáìåú, åáòé÷ø – ðñéåï.

äîåîçéí ùìðå éñééòå ìê áúëðåï äîç÷ø, áëúéáú ôøåèå÷åì îç÷ø áàåôï ðëåï, áúëðåï åáéöåò òéáåãéí ñèèéñèééí áöåøä ôùåèä åðëåðä, áëúéáú äöòú îç÷ø, áëúéáú á÷ùä ìîéîåï (âøàðè), áëúéáú á÷ùä ìåòãú äìñéð÷é áöåøä éòéìä åîåöìçú, áëúéáú ãå"ç îãòé éñåã åáëúéáú îàîø ìëúá-òú îãòé.

ëúéáä áéåîãé÷ì îñô÷ú ùéøåúé òøéëä îãòéú áàðâìéú åáòáøéú ìîñîëéí îåøëáéí áúçåîé îç÷ø áéå-øôåàé. äòøéëä äîãòéú îéåòãú ìäáèéç òîéãä áñèðãøèéí âáåäéí.

î÷öåòéåú. áàîöòåú ùéøåúé ëúéáä áéå-îãé÷ì, áëì àçã îùìáé äîç÷ø äùåðéí, úåëìå ìäáéà àú øòéåðåúéëí äî÷åøééí ìéãé áãé÷ä åîéîåù áàåôï éòéì. äðéñéåï åäîåîçéåú ùì çå÷øéðå áëúéáä îãòéú, áëúéáä øôåàéú åáòøéëä îãòéú éçñëå îîëí òéëåá àå ú÷éòåú áúäìéê áâìì áòéåú èëðéåú, àå àó îäåúéåú, äðåáòåú îçåñø äéëøåú òí ðäìéí àå îäéòãø ðéñéåï îç÷øé.

àîéðåú. ôøèéåú ì÷åçåúéðå çùåáä ìðå, åìëï àðå ùåîøéí òì çéñéåðí. àðå îëáãéí àú æëåéåú äéåöøéí åä÷ðééï äøåçðé ùì ì÷åçåúéðå åìëï àðå îúçééáéí ùëì îñîê, àùø úòáéøå ìðå àå ùàðå ðùìç àìéëí, ìà éîöà àú ãøëå ìøùú àå ìëì âåøí àçø. æå àéðä äáèçä áòìîà, ùëï äéà îâåáä áäñëí ñåãéåú ùòìéå àðå çúåîéí òì ôé á÷ùúëí.

ùéøåú. ëì ùéøåúéðå îåúàîéí áàåôï àéùé ìëì ì÷åç áãøê äôùåèä åäèåáä - àðçðå î÷ùéáéí ìëí åìãøéùåúéëí, åîúàîéí òéîëí öéôéåú áúçéìú äôøåéé÷è. äòîéãä ùìëí áìåç äæîðéí çùåáä ìðå, åìëï àðå îúçééáéí ìòîåã áìåç äæîðéí ùì äôøåéé÷è åîúï úåöøéå. áâìì ùàúí áîøëæ, àöìðå ú÷áìå éçñ àéùé åàãéá åùéøåú éòéì, âí àí àúí ôåòìéí áîñâøú çáøä àå âåó öéáåøé.

òì ì÷åçåúéðå äøáéí ðîðéí:

  • øåôàéí åçáøåú ñèàøè-àô øôåàé, äðòæøéí áùéøåúé ëúéáú åòøéëú äîàîøéí ùìðå ìëúáé òú îãòééí áàðâìéú åáòáøéú åáëúéáú á÷ùåú ìîéîåï (âøàðè).
  • îëåðé îç÷ø, áúé çåìéí å÷åôåú çåìéí, àùø îùúîùéí áùéøåúé 647-602-6260.
  • çå÷øéí äîëéðéí äöòåú îç÷ø åôøåèå÷åì îç÷ø áîãòé äèáò åîòåðééðéí á÷áìú îéîåï (âøàðèéí), àùø òåùéí ùéîåù áîâååï ùéøåúéðå.
  • ñèåãðèéí, äìåîãéí ìúåàø ùðé åùìéùé áúçåîé îç÷ø áéå-øôåàé øáéí, ùðòæøéí áîâååï äùéøåúéí ùàðå îöéòéí (ëåìì òøéëä åñéåò áëúéáú ãå"ç îãòé éñåã).
èìôåï: 077-4250515 | ô÷ñ: 153-77-4250515 | info@ktivabio.com | ú.ã. 58, ÷éñøéä