(587) 790-6049
(612) 516-9785
7069050150
(860) 491-6286
905-634-1450
incrustator
5167903920
205-537-8678
(606) 552-3848
7172246064
¡@

¥»¤½¥q¦¨¥ß©ó 1981 ¦~¡A´£¨Ñ¥þ²y¦U¦a¤uµ{¡B»s³y·~µ¥¡A¦UºØ°ª§C¶¥¶ì½¦²£«~»Ý¨D¡A

¦b°ª©Ê¯à°ª¶¥§÷½èªº»â°ì¡A¾Ö¦³¦h¦~ªº¹ê°È»PÀ³¥Î¹ê¤O¡Aűo·~¬Éªº«H¿à»P¤ä«ù¡A
¥Ø«e¬°¥xÆW³Ì¤j¤§Á`¥N²z¸g¾P°Ó¡A®w¦s¨ÑÀ³¶q°ª¹F 500 ¤½¾·¡A
§Ú­Ì±NÄ~ÄòªÃ«ù´£¨Ñ°ª«~½è»P°ª±M·~ªºªA°Èºë¯«¡A
º¡¨¬·~¬É¤é·s¤ë²§¡Bºë¯q¨Dºëªº­n¨D¡A´£¤É·~¬É°ê»Ú¯ÅªºÄvª§¤O»P«e¤©Êªº¸Ñ¨M¤è®×¡C
¦UºØ°ª§C¶¥¶ì½¦§÷®Æ¡GªO§÷¡B¶ê´Î¡BªÅ¤ßºÞ¤Î¦UºØ¥[¤u¦¨«~¡C

(ª÷­·)©÷¹ê·~¦³­­¤½¥q²Î¤@½s¸¹¡G81438299 ¤u¼t¡G°ª¶¯¥«¾ôÀY°Ï¥Ò¥_¨½¥Ò¾ð¸ô996«Ñ12¸¹
¹q¸Ü¡G07-612-3933 (¥Nªí¸¹) ¶Ç¯u¡G07-612-3957 ¹q¤l¶l¥ó«H½c¡Gsusanl.fracher@fracher.com.tw

 
¡@