Hlavni stranka LPhard
8439655648
  LPhard spol. s r. o. Choceò +0.75 °C 
Hlavní menu
· HOME
· Ceníky
· Pøipojení na Internet
· Kontakty
· Ke sta¾ení
· WWW teplomìr
Zákaznický servis INTERNET
·  Webmail LPhard
·  Webmail UNET
·  Odbìr dat UNET
·  Internet Choceò
Sponzorujeme
·  Cykloklub Bendl
·  HC Spartak Choceò
·  Cykloturistika Pradìd 180 mil
Vyhledávání ve èláncích


(506) 462-4523
Ankety
Pou¾íváte Internet pro získávání informací o poèasí ?

Ka¾dý den
Zhruba týdnì
Obèas
Minimálnì
Ne
A to jde ?(231) 264-3532
Dal¹í ankety

Úèastníkù: 610
Komentáøù: 0
LPhard spol. s r. o.

Regionální prodej a servis
výpoèetní a kanceláøské techniky.

 • PRODEJ a OPRAVY výpoèetní techniky - poèítaèù, notebookù, tabletù, monitorù, tiskáren a pøíslu¹enství
 • Dohledové KAMEROVÉ SYSTÉMY a PROJEKÈNÍ TECHNIKA - projektory pro domácí kino, konference, restaurace. Kompletní realizace vèetnì ozvuèení.
 • instalace a správa poèítaèových sítí
 • zøízení a instalace bezdrátového Internetu UNET:
  pro lokality Choceò, Sruby, Dobøíkov, Rzy, Zámrsk, Dvoøisko, Vysoké Mýto, Slatina, Kosoøín, Záøecká Lhota, Louèky, Svatý Jiøí, Oucmanice, Brandýs nad Orlicí, Hem¾e, Mostek, Turov, Skoøenice, Koldín, Bìstovice, Bo¹ín, Újezd u Chocnì, Chloumek, Plchùvky, Plchovice, Kostelecké Horky, Èermná nad Orlicí, Èièová, Korunka, Horní Jelení, Lhoty u Pot¹tejna, Polom, Borovnice, Chleny, Pøestavlky, Sudslava....
 • zøízení a instalace vysokorychlostního Internetu po optické síti UNET:
  v lokalitì Choceò a Vysoké Mýto.
 • prodej spotøebního materiálu - cartridge, tonery, CD, foto, papír ....
 • digitální fotoaparáty a kamery
 • prodej a servis kopírek Canon
 • autorizovaný partner 631-251-2094, 309-846-6634,814-291-7599,Eset, ....
Jsme na Facebooku

Slouèení spoleèností PODA a.s. a COMA s.r.o.
God, Monday, 08.10. 2018 - 15:28:46, 92 ètenáøù, 2646 bytù
2157231965

Spoleènosti COMA s.r.o. a PODA a.s. se 1.10. 2018 slouèí. Touto fúzí COMA s.r.o. zaniká a poskytovatelem datových a telko slu¾eb bude nástupnická spoleènost PODA a.s.UNET TV Pro
(561) 341-3124, Monday, 14.05. 2018 - 09:56:38, Unet, 734 bytù
UNET Internet

Od 1.5.2018 je v platnosti nový 419-694-1693. Dùvodem zmìny je pøidání nových kanálù. Do základní nabídky byl doplnìn napøíklad kanál Prima Krimi, Prima Comedy Central, TUTY .... Do placených balíèkù byl napø. pøidán kanál Golf Channel, JOJ Cinema, Travel Channel, Nickelodeon Jr. …

Zmìny jsou i v 925-263-4708 V na¹í základní programové nabídce jsou doplnìny nìkteré nové kanály, jako napøíklad kanál Ptáèci a Vodopád (tyto kanály jsou na stejném principu jako kanál Krb a Akvárium) Nìkteré placené balíèky byly doplnìny o kanály: Disney Junior, Travel XP, Baby TV a National Geographic Wild.Akce bøezen - televize a Internet jen za cenu Internetu
God, Thursday, 08.03. 2018 - 14:19:42, 737 bytù
UNET Internet

Jarní nabídka tarifù za akèní ceny míøí i do va¹í ulice.

Akèní tarify DYNAMIC-TV (3/2018), OPTI-TV (3/2018)

Cena 499Kè/mìsíc pøi roèní platbì, 544Kè pøi mìsíèní platbì.

Dle lokality a¾ 20Mbit + UNET TV Air (bezdrát) a 100Mbit + UNET TV Pro (optika)
Vyhrazená linka pro UNET TV – TV a internet se neovlivòuje navzájem.
!!! POZOR !!! Jedná se o PROMO slu¾by UNET TV – nebude se opakovat
(a termín je pøesnì daný 1.3. – 30.4.2018)Prázdninové ceny Internetu
3089936139, Tuesday, 11.07. 2017 - 12:43:47, 440 bytù
(346) 315-2930

S prázdninami dochází i k úpravì nabídky tarifù

Nové "bezdrátové" rychlosti

 1. 5 Mbit od 299 Kè
 2. 12 Mbit od 409 Kè
 3. 16 Mbit od 459 Kè
 4. 22 Mbit od 499 Kè

Podrobnosti najdete v (580) 881-1055Omezený provoz
God, Monday, 03.07. 2017 - 14:03:39, 84 bytù
LPhard
V pátek 7.7.2017 je prodejna zavøena. V provozu bude pouze telefonická hotline Unet.

128 èlánkù (26 stránek, 5 èlánkù na stránku)
[ 1 | 8609013844 | 3 ]
Pøejít na:
LPhard spol. s r. o.
Web pohání Copyright © Redakèní systém UNITED-NUKE. V¹echna práva vyhrazena.
Èas potøebný ke zpracování stránky: 0.07 sekund